प्रायःसोधिनेप्रश्नहरू

常问问题

बारम्बारसोधिनेप्रश्नहरू

तपाईकामुल्यहरुकेहुन्?

हाम्राहाम्रामूल्यहरूआपूर्तिररअन्यकारकहरूकोआधारमापरिवर्तनकोअधीनमाछन्तपाईंकोकम्पनीलेहामीलाईजानकारीकोलागिसम्पर्कगरेपछिहामीतपाईंलाईअपडेटमूल्यसूचीपठाउनेछौं。

केकेतपाईंसँगन्यूनतमअर्डरअर्डरमात्रा?

हो,हामीहामीसबैअन्तर्राष्ट्रियआदेशहरूआदेशहरूछचलन्यूनतमअर्डरअर्डरयदितपाईंपुन:बेच्नबेच्नखोज्दैहुनुहुन्छतरधेरैथोरैपरिमाणमाभनेहामीतपाईंलाईहाम्रोवेबसाइटजाँचसिफारिस

केकेतपाईप्रासंगिककागजातकागजातआपूर्तिगर्नसक्नुहुन्छ?

हो,हामीविश्लेषण/कन्फरेन्सकोप्रमाणपत्रअधिकतरकागजातहरूप्रदानगर्नसक्छौं;बीमा;उत्पत्ति,रअन्यनिर्यातकागजातहरूजहाँछआवश्यकछ。

औसतनेतृत्वसमयकतिहो?

नमूनाहरूकोलागि,नेतृत्वसमयलगभग天दिनहरूहुन्छ。सामूहिकउत्पादनकोलागि,नेतृत्वसमयजम्माभुक्तानीप्राप्तगरेपछि20-300दिनहरूहुन्छ。नेतृत्वसमयप्रभावीहुन्छजब(1)हामीलेतपाईंकोनिक्षेपप्राप्तगर्यौं,र(2)हामीसँगतपाईंकोउत्पादनहरूकोलागिअन्तिमस्वीकृतिछ。यदिहाम्रोनेतृत्वसमयतपाईंकोडेडलाइनकोसाथकामगर्दैनभने,कृपयातपाईंकोबिक्रीकोसाथतपाईंकोआवश्यकताहरूमाजानुहोस्。सबैकेसहरूमाहामीतपाईंकोआवश्यकताहरूसमायोजनगर्नप्रयासगर्नेछौं。धेरैजसोकेसहरूमाहामीत्यसोगर्नहुन्छौंहुन्छौं。

तपाईंतपाईंकस्तोप्रकारकोभुक्तानीभुक्तानीविधिहरूस्वीकारगर्नुहुन्छ?

-
%0%जम्माजम्मा,बी/एलकोप्रतिलिपिमा%0%ब्यालेन्स。

उत्पादवारंटीकेहो?

हामीहाम्रोसामग्रीरकारीगरीकोदिन्छौंदिन्छौं。हाम्रोहाम्रोप्रतिबद्धताहाम्रोउत्पादनउत्पादनसंगसन्तुष्टिकोलागीलागीवारेन्टीमावानहोस्,सबैकोसमाधानकालागिसबैग्राहकहरूकोसमस्याहरूगर्नसमाधानगर्नुहाम्रोकम्पनीकोसंस्कृतिसंस्कृति

केकेतपाईंउत्पादनहरूकोसुरक्षितसुरक्षितरसुरक्षितवितरणकोग्यारेन्टी?

हो,हामीसँधैउच्चगुणवत्ताकोनिर्यातप्याकेजि使用प्रयोगप्रयोग。00विशेषज्ञप्याकेजि和रगैर-मानकप्याकिंगआवश्यकताहरूकोलागिअतिरिक्तशुल्कलाग्नसक्छ。

शिपिंगशुल्ककोबारेमाकसरी?

सिपि成本लागतलागततपाईलेसामानलिनकोलागिछनौटगर्नेतरिकामानिर्भरएक्सप्रेसएक्सप्रेससामान्यतयासबैभन्दाभन्दाद्रुतसबभन्दामहँगोतरीकाहोSeafreightद्वाराद्वाराठूलोमात्राकोलागीसबैभन्दाराम्रोसमाधानठ्याक्कैभाडादरहरूहामीकेवलतपाईंलाईमात्रदिनसक्दछौंयदिहामीलाईरकम,वजनरमार्गकोविवरणथाहाछभने。थपजानकारीकोलागिकृपयाहामीलाईसम्पर्कगर्नुहोस्。

हामीसँगकामगर्नचाहन्छौं?


Baidu