بینر3
بینر2
بینر1

زموږږاړه

بریا

 • فابریکه
 • فابریکه
 • فابریکه

زدهکړه

نور

TSTدریښتینيوختمعلوماتوترلاسهکولولپارهدسافټویرډیزاین,ماشینري,میخانیکي,دتیلوفشار,بخارفشار,بریښنایی,موټر,اوتحقیقاوپراختیا,دکیفیتتضمین,دتولیدمدیریت,ازموینېاونورمسلکيوړتیاوېراټولېکړېوې。دTSTوسایلو(چین)شرکت,ل。د2006پهماریکېتاسیسسیسوي,فومچېدنړیوالفرستمسلىيدیچېدټیسټکولوماشیناواتوماتیتجهیزاتوکېمسلکیکی。

 • -
  په2006کېتاسیسسیسوی
 • -
  14کالیتیربی
 • -+
  له 100 ډیر محصولات
دلابراتوارازموینېتجهیزاتوحلونهولیکئاوتولید،ډیزایناوڅیړنهاوپراختیامدغمکړئ

مسولات

نوښت

 • 口罩呼吸阻力测试仪

  面具呼吸抗蚀剂......

  用途:用于根据规定的条件测量掩模的吸入和呼气阻力特点:1。触摸屏控制,中式菜单,人机对话模式,操作方便。2.内置热敏打印机可在现场快速打印测试结果方便。3.可以设置两种呼吸检测和吸入检测。4.呼吸器管道的自动切换装置解决了测试仪拉出管并连接到的问题。

 • دبریکرجلټرکولولولوثرستټیسټی

  مازشارجلفلټریټ...

  شارول:دpmفلټرکولوسعالفتازموینهبندد45--99.9级درجېفلټرتوسوموادوموثرستاسموینهلیاریمناسبدی。دفلټرتوسيدنړیوالومعدارونوفریکمازمولشوي。دټولټیسټبینچډیزاینجوړښتکمپیکټاوسپکدی,اودازموینېدچلولوپهپروسهکې,دایوازېاضافيمناسببریښنااوفشارلرونکيهواچمتوکولوتهاړتیالري(هیڅاوبه,هیڅتیلنه),پهلابراتوارونو,فابریکواونوروکېدکارونهلیاریمناسبپیښېدفلټرساغذازموینیېکې,...

 • ددوترملینه - کاغذمسحسحرلیوادچپشويتوسوفریهمساومتمساومت

  د……

  概述快速详情原产地:福建品牌名称:TST仪器型号:TF007电源:电子用途:纸张磨损试验标准:GB / T7706,ASTMD5264,TAPPI,JISS5701摩擦:20±0.2N摩擦行程:60mm样品尺寸:60mm * 220mm显示:液晶摩擦区:50mm * 155mm测试速度:21/43/85/106 r / min纸张擦测试仪:纸张擦测试仪产品说明TSF024 Sutherl的印刷材料的耐磨性......

 • دکرشنټیسټر/څنډهډهریټیسټر/فلیکرشش

  دکرینټیسټر/څنډه...

  概述快速详情地点压碎,边缘外壳,粘接强度,铃声容量:200kgf分辨率:1/10,000精度:±1%按压板:105×105 mm压板间距:150 mm粉碎测试仪:板......

 • دودانیکبکويسلاسكراةبالټیسټرکېخونستوبسلایزینهتوسي

  د خوندیتوب ګلیجینګ میټریا…

  概述快速详情地点球规格:63.5mm,1040g,2pcs测试室横梁:670mmx660mm滴球测试仪:玻璃抗冲击测试仪,滴冲击试验产品描述安全玻璃材料在...

خبرونه.

لومړیخدمت

 • 不合格办公家具的三个原因

  今天的许多办公家具都悬挂着一些不合格的质量帽子,含有有害物质。TST仪器的分析:不合格的办公家具有三个主要原因。1.过度的胶水内容许多消费者认为木材是一个自然......

 • پهوروستيکلونوکې،دچیندفترفرنیچرصنعتخوراودهکړې。

  پهوروستيکلونوکې،دچیندفترفرنیچرصنعتخوراودهکړې。پداسېحالکېچېددفترفرنیچرګړندیپرمختګ،دمحصولکیفیتهمیوهمسلهدهچېنشيکولیسترګېپټېکړي。لههمدېامله،دفرنیچرجوړونکياکثرادمسلکيفرنیچرازموینېتجهیزاتدخپلځانپهتوګهغورهکوي……

Baidu