بینر3
بینر2
بینر1

زموږپهاړه

بریا

 • فابریکه
 • فابریکه
 • فابریکه

زدهکړه

نور

结核菌素دریښتینيوختمعلوماتوترلاسهکولولپارهدسافټویرډیزاین،ماشینري،میخانیکي،دتیلوفشار،بخارفشار،بریښنایی،موټر،اوتحقیقاوپراختیا،دکیفیتتضمین،دتولیدمدیریت،ازموینېاونورمسلکيوړتیاوېراټولېکړېوې。د TST وسایلو (چین) شرکت ، ل。2006年دپهمارچکېتاسیسکوي،کومچېدنړیوالشرکتمسلکيدیچېدټیسټکولوماشیناواتوماتیکتجهیزاتوکېمسلکیدی。

 • -
  په 2006 کې تاسیس شوی
 • -
  14کالهتجربه
 • -+
  له 100 ډیر محصولات
دلابراتوارازموینېتجهیزاتوحلونهولیکئاوتولید،ډیزایناوڅیړنهاوپراختیامدغمکړئ

محصولات

نوښت

 • 口罩呼吸阻力测试仪

  面具呼吸抗拒……

  用途:用于测定口罩在规定条件下的吸入呼出阻力触摸屏控制,中英文菜单,人机对话模式,操作方便。2.内置热敏打印机,方便现场快速打印测试结果。3.可设置呼吸检测和吸入检测两种模式。4.呼吸器管路自动切换装置解决了检测人员拔管接管的问题。

 • د برخې ذر فلټر کولو موثریت ټیسټ

  ماسک پارټیکل فلټریټ…

  下午کارول:دفلټرکولوفعالیتازموینېبنچد45——99.9年级درجېفلټرتوکوموادوموثریتازموینېلپارهمناسبدی。د فلټر توکي د نړیوالو معیارونو سره سم ازمول شوي。دټولټیسټبینچډیزاینجوړښتکمپیکټاوسپکدی،اودازموینېدچلولوپهپروسهکې،دایوازېاضافيمناسببریښنااوفشارلرونکيهواچمتوکولوتهاړتیالري(هیڅاوبه،هیڅتیلنه)،پهلابراتوارونو،فابریکواونوروکېدکارونېلپارهمناسبپیښېدفلټرکاغذازموینېکې،……

 • دسوترملینډ——کاغذمسحټیسټرلخوادچاپشويتوکوسرهدمقاومتمقاومت

  د……

  产品简介产地:中国福建品牌名称:TST仪器型号:TF007功率:电子用途:纸张磨损试验标准:GB/T7706、ASTMD5264、TAPPI、JISK5701摩擦载荷:20±0.2N摩擦行程:60mm试件尺寸:60mm*220mm显示:LCD摩擦面积:50mm*155mm测试速度:21/43/85/106 r/min产品描述TSF024耐磨印刷材料Sutherl…

 • د کرشن ټیسټر / څنډه کرش ټیسټر / فلیټ کرش ټیسټ

  د کرشن ټیسټر / څنډه…

  产品简介产地:中国福建品牌名称:TST仪器型号:TF005动力:电子用途:纸和纸板压碎试验、纸和纸板压碎试验标准:TAPPI-T472、JIS-P8126功能:平压、边压、粘接强度、环压能力:200kgf分辨率:1/ 10000精度:±1%压平台:105×105 mm压平台间距:150mm

 • دودانۍغصبشويګلاسډراپبالټیسټرکېدخوندیتوبګلایزینګتوکي

  د خوندیتوب ګلیجینګ میټریا…

  概述快速细节原产地:福建,中国品牌名称:测试型号:BL5520力量:电子用法:把测试标准方法:gb15763.2 - 2005下降控制方法:直流electromgnetic控制方法:PLC落差:0 - 1400 mm钢珠规格:63.5毫米,重1040克,2个人电脑测试室交叉面积:670 mmx660mm下坠球测试:玻璃耐冲击试验机,跌落冲击试验

خبرونه

لومړیخدمت

 • 办公室家具不合格的三个原因

  现在很多办公家具都挂着一些质量不合格的帽子,并且含有有害物质。TST仪器分析:不合格的办公家具主要有三个原因。1.很多消费者认为木材是天然的……

 • پهوروستيکلونوکې،دچیندفترفرنیچرصنعتخوراودهکړې。

  پهوروستيکلونوکې،دچیندفترفرنیچرصنعتخوراودهکړې。پداسېحالکېچېددفترفرنیچرګړندیپرمختګ،دمحصولکیفیتهمیوهمسلهدهچېنشيکولیسترګېپټېکړي。لههمدېامله،دفرنیچرجوړونکياکثرادمسلکيفرنیچرازموینېتجهیزاتدخپلځانپهتوګهغورهکوي……

Baidu