බැනරය3.
බැනරය2
බැනරය1

අපිගැන

ඉදිරිගමන

 • කර්මාන්තශාලාව
 • කර්මාන්තශාලාව
 • කර්මාන්තශාලාපින්තූරය

ඉගෙනගන්න

තව

TSTවිසින්විසින්මෘදුකාංගසැලසුම්,යන්ත්රෝපකරණ,යාන්ත්රික,තෙල්පීඩනය,වාෂ්පවාෂ්ප,ඉලෙක්ට්රොනික,මෝටර්සහපර්යේෂණසහ,තත්ත්වතත්ත්වසහතික,නිෂ්පාදනනිෂ්පාදන,පරීක්ෂණපරීක්ෂණසහවෙනත්අයතත්යකාලීනතොරතුරුගැනීමසඳහාවෘත්තීයකුසලතාරැස්කරගෙනගෙනගෙනසීමාසහිතටීඑස්ටීඉන්ස්ටූම්ස්(චීනය)සමාගම2006年මාර්තුමාසයේදීආරම්භකරනලදඅතරඑයපරීක්ෂණයන්ත්රසහස්වයංක්රීයඋපකරණනිෂ්පාදනයපිළිබඳජාත්යන්තරසමාගමකවෘත්තිකයෙකි。

 • -
  2006දීආරම්භකරනලදී
 • -
  අවුරුදු14කපළපුරුද්ද
 • -+
  නිෂ්පාදන100කටවඩා
රසායනාගාරරසායනාගාරපරීක්ෂණඋපකරණවලවිසඳුම්ලිවීමලිවීමසහ,සැලසුම්සැලසුම්කිරීමසහපර්යේෂණසහසංවර්ධනයඒකාබද්ධඒකාබද්ධ

නිෂ්පාදන

නවෝත්පාදනය

 • 面具呼吸阻力测试仪

  面具呼吸抗蚀剂......

  用途:用于根据规定的条件测量掩模的吸入和呼气阻力特点:1。触摸屏控制,中式菜单,人机对话模式,操作方便。2.内置热敏打印机可在现场快速打印测试结果方便。3.可以设置两种呼吸检测和吸入检测。4.呼吸器管道的自动切换装置解决了测试仪拉出管并连接到的问题。

 • වෙස්වෙස්මුහුණුඅංශුපෙරීමේකාර්යක්ෂමතාපරීක්ෂක

  වෙස්මුහුණුඅංශුෆිල්ට්රාට්...

  භාවිතය:45%-99.9%ශ්රේණියේශ්රේණියේපෙරහන්ද්රව්යවලකාර්යක්ෂමතාවපරීක්ෂාකිරීමසඳහාසඳහාපෙරීමේකාර්යසාධනසාධනපරීක්ෂණබංකුවබංකුවපෙරහන්ද්රව්යජාත්යන්තරප්රමිතීන්ටඅනුවපරීක්ෂාලැබේලැබේ。සමස්තසමස්තටෙස්ට්බංකුවේසැලසුම්ව්යුහයව්යුහයහාසැහැල්ලුවන,පරීක්ෂණයක්රියාත්මකකිරීමේදීඑයටවන්නේසුදුසුබලයක්සහසම්පීඩිතවාතය(ජලය,තෙල්නැත),රසායනාගාර,කර්මාන්තශාලාසහවෙනත්අවස්ථා。පෙරහන්කඩදාසිපරීක්ෂණයේදී,...

 • සදර්ලන්ඩ්-කඩදාසිරබර්පරීක්ෂකවිසින්මුද්රිතද්රව්යවලඋල්ෙල්ඛප්රතිරෝධය

  උල්ෙල්ඛප්රතිරෝධය...

  概述快速详情原产地:福建品牌名称:TST仪器型号:TF007电源:电子用途:纸张磨损试验标准:GB / T7706,ASTMD5264,TAPPI,JISS5701摩擦:20±0.2N摩擦行程:60mm样品尺寸:60mm * 220mm显示:液晶摩擦区:50mm * 155mm测试速度:21/43/85/106 r / min纸张擦测试仪:纸张擦测试仪产品说明TSF024 Sutherl的印刷材料的耐磨性......

 • රින්ග්ක්රෂ්ටෙස්ටර්/එජ්ක්රෂ්ක්රෂ්/පැතලික්රෂ්ටෙස්ට්

  රින්ග්ක්රෂ්ටෙස්ටර්/එජ්...

  概述快速详情地点压碎,边缘外壳,粘接强度,铃声容量:200kgf分辨率:1/10,000精度:±1%按压板:105×105 mm压板间距:150 mm粉碎测试仪:板......

 • ගොඩනැගිලි-වීදුරුබිංදුබෝලපරීක්ෂකතුළආරක්ෂිතමැලියම්ද්රව්ය

  ආරක්ෂිතඔපදමනද්රව්ය...

  概述快速详情地点球规格:63.5mm,1040g,2pcs测试室横梁:670mmx660mm滴球测试仪:玻璃抗冲击测试仪,滴冲击试验产品描述安全玻璃材料在...

පුවත්

සේවාවපළමුව

 • 不合格办公家具的三个原因

  今天的许多办公家具都悬挂着一些不合格的质量帽子,含有有害物质。TST仪器的分析:不合格的办公家具有三个主要原因。1.过度的胶水内容许多消费者认为木材是一个自然......

 • මෑතවසරවලදී,චීනයේකාර්යාලීයගෘහභාණ්ඩකර්මාන්තයවිශාලවශයෙන්වර්ධනයවීතිබේ。

  මෑතවසරවලදී,චීනයේකාර්යාලීයගෘහභාණ්ඩකර්මාන්තයවිශාලවශයෙන්වර්ධනයවීතිබේ。කාර්යාලීයගෘහභාණ්ඩශී发展්රයෙන්සංවර්ධනයකරනඅතරම,නිෂ්පාදනවලගුණාත්මකභාවයදනොසලකාහැරියනොහැකිකරුණකි。එමනිසා,ගෘහගෘහභාණ්ඩනිෂ්පාදකයින්බොහෝබොහෝවෘත්තීයගෘහභාණ්ඩපරීක්ෂාකිරීමේඋපකරණතමන්ගේමනිෂ්පාදනයක්තෝරාගනී

Baidu