产品的背景

ලීගෘහභාණ්ඩපරීක්ෂක

 • 门、襟翼和前卷锁紧机构强度试验

  දොරවල්,ෆ්ලැප්ස්සහරෝල්——ෆ්රන්ට්සඳහාඅගුලුදැමීමේසහවැසීමේයාන්ත්රණශක්තියපරීක්ෂාකිරීම

  දොරවල්,ෆ්ලැප්සහරෝල්——ෆ්රන්ට්සඳහාඅගුලුදැමීමේහාඅගුලුදැමීමේයාන්ත්රණශක්තියපරීක්ෂාකිරීම1。අරමුණස්ලයිඩින්දොරවල්,පෙරළීමේදොරවල්සහපෙරළෙනදොරවල්ඇතුළුවිවිධදොරවල්වලඅගුල්සහබෝල්ට්වලශක්තියපරීක්ෂාකිරීමසඳහාඅගුළුබෝල්ට්ශක්තියපරීක්ෂාකිරීමේයන්ත්රයභාවිතාකරයි。පරීක්ෂණයඅවසන්වූපසු,නියැදියෙහිශ්රේණියපරීක්ෂණයටඅනුවඇගයීමටලක්කෙරේ。2.තාක්ෂණිකමූලධර්මයතල්ලුපුවරුව30දිශාවටදොරපුවරුවසමඟසවිකරන්න,සිලින්ඩරයහරහාතල්ලු——ඇදීමේබලඅගයපාලනයකරන්න。
 • 办公桌用家具配件抽屉滑轨耐久性试验仪

  ගෘහභාණ්ඩසවිකෘතලාච්චුවකාර්යාලමේසයසඳහාකල්පැවැත්මපරීක්ෂකවිනිවිදක

  ලාච්චුස්ලයිඩ්වේකල්පැවැත්මතෙහෙට්ටුවේහැකියාවපරීක්ෂාකිරීමසඳහාඑයභාවිතාකරයි。(සුමටවපවත්වාගැනීමසඳහායන්ත්රයේස්ථානගතකිරීමස්ථාපනයකිරීමසඳහාඋපකරණයමට්ටමේසහස්ථාවරවේදිකාවකතැබියයුතුය。
 • 采用智能动态机器人对沙发座椅表面和靠背进行反复加载疲劳耐久性试验

  බුද්ධිමත්ගතිකරොබෝවරයාවිසින්සෝෆාආසනමතුපිටසහපසුපසටනැවතනැවතතෙහෙට්ටුවකල්පැවැත්මපරීක්ෂාකරයි

  බුද්ධිමත්ගතිකරොබෝවරයාවිසින්සෝෆාආසනමතුපිටසහපසුපෙළනැවතනැවතපටවනතෙහෙට්ටුවකල්පැවැත්මපරීක්ෂණය1。අරමුණසෝෆාආසනයේසහපසුපෙළේදිගුකාලීනපුනරාවර්තනබරදරණක්රියාකාරිත්වයපරීක්ෂාකිරීමසඳහාමෙමනිෂ්පාදනයසුදුසුවේ。මෙමනිෂ්පාදනයමිනිස්සිරුරේව්යුහයක්සහිතගතිකරොබෝවක්හඳුන්වාදෙනඅතරමිනිස්සිරුරේවාඩිවීහාවාඩිවීසිටිනචලනයන්අනුකරණයකිරීමසඳහාසර්වෝවිසින්මෙහෙයවනද්වි——අක්ෂසංයෝගචලිතයක්භාවිතාකරනඅතරසෝෆාසත්යතත්වයටආසන්නබරක්සමඟපටවනුලැබේ。අවබෝධකරගැනීම…
 • 气弹簧活塞杆循环寿命试验通过高低温贮存试验

  ගෑස්වසන්තපිස්ටන්දdුචක්රීයජීවනපරීක්ෂණයහයිග්සහඅඩුඋෂ්ණත්වගබඩාපරීක්ෂණමගින්

  ආරම්භකස්ථානය:ෆුජියන්,චීනයේවෙළඳනාමය:结核菌素ආදර්ශඅංකය:TST-C1007බලය:ඉලෙක්ට්රොනිකප්රමිතිය:QBT 2280 - 2016පරීක්ෂණවේගය:10蒂姆斯/分钟පරීක්ෂණආ矿脉ාතය:60毫米(0 - 80 mmසකසාඇත)පරීක්ෂණඋෂ්ණත්වය:≤≤50(0-50调整සකස්කරඇත)පරීක්ෂණස්ථාන:4පීසීහෝඅභිරුචිකරණයකළමානය:1260 x 910 x 168(මි。මී)බර:ඇප්රොක්ස්500කි。ග්රෑ。නිෂ්පාදනවිස්තරයටීඑස්ටී——සී1007ගෑස්වසන්තපිස්ටන්සැරයටිචක්රීයජීවිතපරීක්ෂණයහයිග්සහඅඩුඋෂ්ණත්වගබඩාපරීක්ෂණමගින්ගෑස්වසන්තචක්රයජීවිතපරීක්ෂකයාප්රධානවශයෙන්gපරීක්ෂාකරයි……
 • 木制家具力学综合测试仪-家具性能测试

  දැවගෘහභාණ්ඩයාන්ත්රිකවිස්තීර්ණපරීක්ෂක——ගෘහභාණ්ඩකාර්යසාධනපරීක්ෂණය

  දළවිශ්ලේෂණයක්ෂණිකතොරතුරුසම්භවයඇතිස්ථානය:ෆුජියන්,චීනයේවෙළඳනාමය:ටීඑස්ටීඋපකරණආදර්ශඅංකය:ටීඑස්ටී——ඩී10බලය:ඉලෙක්ට්රොනිකභාවිතය:ලීගෘහභාණ්ඩයාන්ත්රිකවිස්තීර්ණපරීක්ෂක,කල්පැවැත්මසහබලපෑමයනාදියකාර්යසාධනපරීක්ෂණයෙදුම:මේසය,කැබිනට්,පුටුසහපුටුආදියනිෂ්පාදනපේටන්ට්අංකය:201420595737.8සිලින්ඩරය:5个人电脑හෝඊටවැඩිප්රමාණයක්රිසිකරණයකළහැකිබරධාරිතාව:200公斤නිරවද්යතාව:ස්ථිතික:±0.1%ගතික:0 - 5%පරීක්ෂණවේගය:有些人වේලාවන්……
 • 复合材料涂层耐溶剂性试验

  සංයුක්තපැනලයසඳහාආලේපනද්රාවකප්රතිරෝධකපරීක්ෂණය

  TST-C1058ආෙල්පනද්රාව්යප්රතිරෝධකපරීක්ෂකයGB / t17748 - 1999ප්රමිතියටඅනුවආලේපනද්රාව්යප්රතිරෝධයතීරණයකිරීමසඳහානිර්මාණයකරනිෂ්පාදනයකරනුලැබේ。එයප්රධානවශයෙන්භාවිතාකරනුයේඇලුමිනියම්——ප්ලාස්ටික්සංයුක්තපැනල්ආලේපනවලද්රාව්යප්රතිරෝධයතීරණයකිරීමසඳහාවනඅතරඅනෙකුත්සමානඋපස්ථරආලේපනවලද්රාව්යප්රතිරෝධයතීරණයකිරීමසඳහාදභාවිතාකළහැකිය。මෙවලමසාධාරණව්යුහයක්ඇත。විශ්වසනීයක්රියාකාරිත්වය,සරලක්රියාකාරිත්වය,ස්වයංක්රීයවගණනයකිරීමේකාර්යසාධනය……
 • 导轨启动力测试仪

  දුම්රියආරම්භකබලපරීක්ෂකයාටමගපෙන්වීම

  ටෙස්ට්ගයිඩ්රේල්වලඇඳීමේතත්ත්වයසහඋපකරණයේආරම්භකබලයපරීක්ෂාකිරීමසඳහාමාර්ගෝපදේශදුම්රියආරම්භකබලපරීක්ෂකසුදුසුවේ。පෙනුමසහක්රියාකාරිත්වයඅනුවවෙළඳපොලේඇතිපොදුඋපකරණවලටවඩාමාර්ගෝපදේශදුම්රියආරම්භකබලපරීක්ෂකයාවඩාදියුණුවනඅතරපරීක්ෂණනිරවද්යතාවය40%කටවඩාවැඩිදියුණුකරයි。මාදිලිය:TST-ZY1085 1。ක්රියාකාරීමූලධර්මය:මාර්ගෝපදේශකදුම්රියධාවනයකරනුලබන්නේසම්බන්ධකතල්ලු——අදින්නසැරයටියමඟින්යම්සංඛ්යාතයකටලිස්සායාමසහවැඩපෘෂ්在යමතපරස්පරතාපරීක්ෂාකිරීමසඳහාය……
 • 双室气体分析人造板甲醛释放量试验箱

  ද්විත්වකුටීරවායුවිශ්ලේෂණයලීමතපදනම්වූපැනල්ෆෝමල්ඩිහයිඩ්විමෝචනපරීක්ෂණකුටිය

  TST-C1047Fද්විත්වකුටීරවායුවිශ්ලේෂණයදැවමතපදනම්වූපැනල්ෆෝමල්ඩිහයිඩ්විමෝචනපරීක්ෂණකුටියයෙදුම1 -දැවමතපදනම්වූපැනල්,සංයුක්තදැවමයබිම්2 -ෆෝමල්ඩිහයිඩ්ගෑස්පරීක්ෂකවැනිවිවිධසැරසිලිද්රව්යසඳහාෆෝමල්ඩිහයිඩ්විමෝචනයවේගයෙන්තීරණයකිරීමසඳහාසුදුසුවේ。ෆෝමල්ඩිහයිඩ්සහඅනෙකුත්හානිකරවාෂ්පශීලීද්රව්යහඳුනාගැනීමෙන්පැයහතරක්ඇතුළතෆෝමල්ඩිහයිඩ්මුදාහැරීමහඳුනාගතහැකිඅතරඉහළනිරවද්යතාවයකින්යුත්වේගවත්,ශක්තිමත්ප්රති——විරෝධීලක්ෂණසහිතව……
 • 家具抽屉滑轨耐久性疲劳试验机

  ගෘහභාණ්ඩලාච්චුවස්ලයිඩින්රේල්කල්පැවැත්මතෙහෙට්ටුවපරීක්ෂක

  නිෂ්පාදනවිස්තරයTST-C1021ගෘහභාණ්ඩලාච්චුවස්ලයිඩින්රේල්කල්පැවැත්මතෙහෙට්ටුවපරීක්ෂකභාවිතය:ගෘහභාණ්ඩමතසවිකරඇතිලාච්චුස්ලයිඩයේකල්පැවැත්මපරීක්ෂාකිරීමසඳහාමෙමයන්ත්රයසුදුසුවේ。විනාශකාරීපරීක්ෂණයසිදුකිරීමටසහලාච්චුවේතල්ලුකිරීමමැනීමටබලඅගයනියමකිරීමටදඑයටහැකිය。මෙමයන්ත්රයතිරස්ස්ලයිඩින්සඳහාගෘහභාණ්ඩමතසවිකරඇතිදොරවල්පරීක්ෂාකිරීමසඳහාසුදුසුවේ。2 -ප්රින්ක්……
 • 柜门铰链耐久性试验机,适用于推拉门左右开启法

  දොරවම්සහදකුණුවිවෘතක්රමයටලිස්සායාමසඳහාකැබිනට්දොරේඉඟිකල්පැවැත්මපරීක්ෂක

  දළවිශ්ලේෂණයක්ෂණිකතොරතුරුසම්භවයඇතිස්ථානය:ෆුජියන්,චීනයේවෙළඳනාමය:ටීඑස්ටීඋපකරණආදර්ශඅංකය:ටීඑස්ටී——සී1039ඒබලය:වෙනත්භාවිතය:ස්ලයිඩින්දොරේඉඟිකල්පැවැත්මපරීක්ෂණබර:කි。ග්රෑ85මානය:1500x1000x1600mm…
 • 办公抽屉及推拉门耐久性试验机

  කාර්යාලමේසලාච්චුවසහස්ලයිඩින්දොරකල්පැවැත්මපරීක්ෂක

  දළවිශ්ලේෂණයක්ෂණිකතොරතුරුසම්භවයවූස්ථානය:ෆුජියන්,චීනයේවෙළඳනාමය:ටීඑස්ටීඋපකරණආදර්ශඅංකය:ටීඑස්ටී——සී1039බලය:ඉලෙක්ට්රොනිකභාවිතය:ගෘහභාණ්ඩපරීක්ෂකපරීක්ෂණවේගය:0.25±0.1 m / sපරීක්ෂණආ矿脉ාතය:0 - 500 mmලාච්චුබර:4±1公斤,W: 560±10 mm, H: 140±10毫米පරීක්ෂණසංඛ්යාතය:6 ~ 15次/分钟පරීක්ෂණඅංකය:1 ~ 999999කාලමාන(WxDxH):1600 x1400x800mm(තනිස්ථානය)සම්පූර්ණබර(大约):100公斤බලසැපයුම:交流220 v 50 hz 5ලාච්චුවවිනිවිදකකල්පැවැත්මපරීක්ෂක:sl……
 • 柜式家具储物单元用启闭门铰链摔门耐久性试验器

  කැබිනට්ගෘහභාණ්ඩගබඩාඒකකසඳහාෆ්ලැප්——අප්දොරසවිකරඇතිස්ලැමිංකල්පැවැත්මපරීක්ෂක

  දළවිශ්ලේෂණයක්ෂණිකතොරතුරුසම්භවයඇතිස්ථානය:චීනයේවෙළඳනාමය:ටීඑස්ටීඋපකරණආදර්ශඅංකය:ටීඑස්ටී——සී1032එස්බලය:වෙනත්භාවිතය:ෆ්ලැප්ඩෝර්කල්පැවැත්මපරීක්ෂණප්රමිතිය:ජීබී/ටී10357.5,අයිඑස්ඕ7170පරීක්ෂණකෝණය:අංශක0 - 130…
Baidu